Español | English   

Perquè de la Biologia de la Conservació?

La Biologia de la Conservació és una recent disciplina científica de síntesi que sorgeix com a resposta a la crisi actual de biodiversitat i a les conseqüències de la creixent activitat humana sobre els sistemes naturals.

Alguns dels científics de referència en aquest àmbit són: R. Primack, G. Meffe, C. Carroll, E. Wilson. La majoria dels autors que treballen en aquest disciplina científica estan d’acord amb una sèrie de principis fonamentals encarats a la conservació de la biodiversitat i dels éssers vius:

  1. És necessari preservar la diversitat d’espècies i les comunitats biològiques.
  2. S’ha de prevenir l’extinció de poblacions i espècies per causes no naturals.
  3. S’ha de mantenir la complexitat ecològica
  4. L’evolució ha de prosseguir.
  5. La diversitat biològica té un valor intrínsec en si mateixa.

La Biologia de la Conservació utilitza els coneixements de diferents camps científics (ecologia, genètica, biologia evolutiva...) per tal de:

  1. Investigar i descriure la biodiversitat.
  2. entendre els efectes de les activitats humanes sobre les espècies i comunitats i ecosistemes.
  3. Desenvolupar mètodes científics pràctics encaminats a la protecció i recuperació de la diversitat biològica.