Español | English   

Serveis

Desenvolupem la nostra tasca dins del marc científic anomenat la Biologia de la Conservació. El servei que oferim és un treball altament rigorós, numèric i testat científicament per estudiar les problemàtiques de conservació d’espècies i hàbitats (terrestres i aquàtics) així com també buscar possibles solucions relacionades amb la gestió per a garantir-ne la seva supervivència. Apliquem una sèrie de metodologies (estadístiques, de mostreig, de marc conceptual de la problemàtica...) desenvolupades des de les Universitats en ecologia terrestre i aquàtica per tal d’obtenir uns resultats molt acurats que ajudaran a millorar la gestió d’espècies i hàbitats.

 • Biodiversitat
 • Avaluació de l’estat de conservació
 • Espècies invasores
 • Assessorament / Advising
 • Restauració
 • Divulgació per la conservació
 • Rescat de peixos (en rius, basses i embassaments)

Biodiversitat

Conèixer la biodiversitat d’un sistema natural o un territori en concret és moltes vegades un primer pas per a poder gestionar i planificar correctament una zona, així com també per poder valorar la seva importància ecològica i natural. Per aquest motiu des del CEBCAT oferim diferents serveis:

 1. Realitzem inventaris de flora i fauna, tan en sistemes terrestres com d’aigua dolça.
 2. Elaborem estudis per a conèixer la biodiversitat en els diferents sistemes naturals.

Avaluació de l’estat de conservació

A més de conèixer la presència de certes espècies, és molt important saber en quin estat de conservació es troben. Per aquest motiu des del CEBCAT realitzem:

 1. Avaluació de l’estat de conservació de poblacions de flora i fauna.
 2. Monitoreig de poblacions de flora i fauna per seguir la seva evolució al llarg del temps. En el cas dels sistemes d’aigua dolça aquests monitorejos es fan seguint les directrius de la Directiva Marc de l’Aigua.
 3. Estudis per a conèixer les causes de regressió d’espècies de flora i fauna i elaborar propostes i accions per a la seva recuperació.

Assessorament / Advising

Conjuntament amb els nostres col•laboradors externs, provinents la majoria d’ells del món acadèmic i especialistes en diferents disciplines, assessorem als responsables dels espais naturals per tal de solucionar dubtes i poder prendre decisions sobre la gestió de les espècies i el territori.

Espècies invasores

Les espècies invasores de flora i fauna, tan en sistemes aquàtics com terrestres, estan esdevenint un dels principals problemes per a la conservació de la biodiversitat arreu del món. Per aquest motiu des del CEBCAT oferim diferents serveis per tal de minimitzar els seus efectes:

 1. Estudis per a conèixer l’impacte de les espècies invasores als ecosistemes i espècies natives.
 2. Elaboració de programes per avaluar i eradicar espècies invasores.

Restauració

Algunes parts del territori han quedat malmeses per antigues activitats industrials, urbanístiques o d’infraestructures que actualment ja no estan en ús. Per aquest motiu des del CEBCAT realitzem projectes de propostes de restauració dels espais naturals per tal que aquests puguin recuperar les condicions naturals i puguin allotjar les espècies que els hi pertocaria.

Divulgació per la conservació

Moltes vegades és necessari, per a poder conservar espècies i espais naturals, donar a conèixer els seus valors i la seva importància. Per aquest motiu des del CEBCAT oferim la possibilitat de realitzar conferències així com d’editar material divulgatiu. En tots els casos es manté l’equilibri i la compatibilitat entre la rigorositat científica i la didàctica necessària per fer arribar la informació sobre la biologia de la conservació als diferent tipus de públic.